Ta hjälp av en erfaren förbättringsledare som tillsammans med era ledare och nyckel-personer etablerar och leder ett effektivt förbättringsarbete som levererar värdefulla resultat samt förbättrade arbetssätt och struktur kopplat till era verksamhets prioriterade mål, strategier och behov.
När behövs en förbättringsledare?

Det finns tillfällen när en verksamhet kan dra nytta av att ta in en extern objektiv resurs som tar tag i, etablerar och leder förbättringsarbetet. Här är några sådana tillfällen:

 • Det saknas en tydlig ledare med drivkraft och erfarenhet att leda förbättring
 • Tidigare förbättringsarbete har inte levererat nödvändigt resultat
 • Trenderna på viktiga nyckelvärden går åt fel håll
 • Det finns ett uttalat missnöje hos kunder och/eller medarbetare
 • Verksamhetens ledare hinner inte lägga ner tillräckligt med tid åt förbättringsarbetet
 • En objektiv person behövs för att syna verksamhetens förbättringsarbete med nya ögon
 • Det finns en avsaknad av erfarenhet och metodik för framgångsrikt förbättringsarbete
 • Verksamhetens ledare vill etablera ett strukturerat arbetssätt för ständig förbättring
Vad är förbättringsledarens huvudsakliga uppgift?

En förbättringsledare har två avsikter med sitt uppdrag (se bild):

 1. Leverera ett mätbart resultat av signifikativt värde för verksamheten
 2. Utveckla verksamhetens förmåga att leverera värde och ständigt förbättras

Vad för mätbart värde ska ett samarbete med en förbättringsledare uppnå? …och för vem?

Grundprincipen för allt förbättringsarbete ska vara att generera ett mätbart värde för målgruppen i fråga. Man ska alltså alltid börja med målgruppen. Är det kunderna, de anställda, ägarna eller medborgare i samhället som är i fokus? Därefter identifierar man det värde eller utfall förbättringsarbetet ska leda till. Om det är oklart vad för värde som ska vara i fokus kan man tänka så här:

 • Vad skulle göra målgruppen mycket nöjd och tacksam?
 • Vad för förbättring skulle målgruppen vara beredd att betala för?
 • Vad för resultat vill vi lägga våra ansträngningar på?
 • Vad vill vi få ut av vårt förbättringsarbete?

Värdet är ofta kopplat till målgruppens erfarenheter, upplevelser och känslor, marknadserbjudandets kvalitet, finansiella värden, eller produktions-, system- och processförmåga (se bild nedan).

Signifikanta förbättringar förekommer ofta när rätt möjligheter adresseras med rätt tankesätt, rätt kompetens och rätt metodik, tillsammans med ett startkt stöd och engagemang från ledare och andra nyckelpersoner i verksamheten (se bild nedan).

Resultaten i bilden ovan är baserade på vanligtvis 6-18 månaders långa förbättringsinitiativ för enheter inom multinationella organisationer. Längden på initiativen, samt nivå på och tid fram till synligt resultat varierar vanligtvis och är inte garanterade, utan beror på en mängd olika faktorer relaterad till respektive verksamhet och dess kontext.

Hur går det till? Hur kan jag hjälpa er?

En förbättringsledare arbetar initialt med verksamhetens ledare och beslutsfattare för att säkerställa en enad vy på behovet av förbättring och vad för värde man vill uppnå med förbättringsarbetet. Övergripande organisation, tidsplan och eventuella resurser säkerställs dessutom. Därefter sätter förbättringsarbetet igång på allvar under ledning av förbättringsledaren. Medan förbättringsarbetet fortlöper säkerställer ledaren att rätt resurser engageras och motiveras, samt att globalt erkänt framgångsrik metodik for effektivt förbättrings- och förändringsarbete utnyttjas så att utsatt målsättning nås. När förbättringsledarens uppdrag närmar sig sitt slut anordnas ett möte för att utvärdera, avrunda och avsluta samarbetet. Lärdomar och tankar på eventuella nya handlingar återförs till verksamhetens förbättringsarbete.

Några exempel på aktiviteter som ingår i förbättringsledarens uppgifter kan vara:

 • Tydliggöra behovet av förbättring och validera det med verksamhetens ledare
 • Hjälpa till att skapa rätt fokus genom strategiskt förbättringsplanering
 • Etablera förbättringsprogram/projekt, forma team och säkerställa ansvar
 • Skapa engagemang och motivation till förbättring
 • Lyfta in metodik som är lämplig att använda i olika skeden av förbättringsarbetet
 • Säkerställa att källor till identifierade problem identifieras, prioriteras och adresseras
 • Coacha förbättringsarbetets nyckelpersoner
 • Utmana invanda beteendemönster och tankebanor
 • Rapportera resultat och hur arbetet fortlöper till sponsor och ledning
 • Se till att genomförda förbättringar håller i längden
Success Case

Läs om en framgångssaga där Christian hade rollen som FörbättringsLedare.

Nästa steg

Om ni känner att ni är i behov av en FörbättringsLedare som hjälper er under en period, så hör av er till mig.
Kontaktinformation hittar ni här bredvid.