Låt en erfaren förbättringsexpert (Lean Six Sigma Black Belt) medverka och bli en viktig del i era förbättringsaktiviteter och hjälpa er att leverera ett mätbart, effektfullt och synligt förbättringsarbete kopplat till er verksamhets prioriterade behov och målsättningar.
Några vanliga utmaningar eller situationer när en förbättringsexpert kan vara till nytta:
 • Nuvarande förbättringsgrupp behöver förstärkas med erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete
 • Kvaliteten på ert erbjudande till kunderna brister
 • Effekten av era försök att förbättra nyckelmätvärden är inte tillräcklig eller inte synlig
 • Missnöjdhet bland kunder och/eller medarbetare ökar
 • Värdefull data om verksamheten, produkter och tjänster skulle behöva analyseras med nya ögon
 • Ni har svårt att prioritera i förbättringsarbetet
 • Problem återuppstår trots tidigare åtgärder och åtskilliga försök
 • Ambition om att bli bra på förbättringsarbete finns, men oxå en osäkerhet om tillvägagångssätt
 • Förbättringsarbetet inom verksamheten skulle behöva mer fokus på mätande, data och variation
Vad är förbättringsexpertens huvudsakliga uppgift?

En förbättringsexpert formar en viktig del av ett förbättringsinitiativ eller aktivitet som leds av någon som har det övergripande ansvaret (förbättringsledaren). Den huvudsakliga målsättningen med initiativet/aktiviteten, och därmed oxå för förbättringsexperten, är att:

 1. Leverera ett mätbart resultat av signifikativt värde för verksamheten
 2. Utveckla verksamhetens förmåga att leverera värde och ständigt förbättras

Värdet med att anlita en förbättringsexpert

Grundprincipen för allt förbättringsarbete ska vara att generera ett mätbart värde för målgruppen i fråga, det vill säga för vem är förbättringsarbetet till för. Det är förbättringsexpertens uppgift att hjälpa verksamhetens ledare och nyckelpersoner att generera detta värde (se exempel i bilden nedan).

När en förbättringsexpert anlitas är det tack vare hens erfarenhet, metodik och verktygslåda vanligt att verksamheten får mer ut av sina förbättringsinsatser – mer affärsvärde – och resultaten blir ofta mer synliga och mätbara. De förändringar som genomförs under förbättringsarbete, och den erfarenhet som verksamhetens ledare och nyckelpersoner erhåller leder till en ökad ledarskapsförmåga och utvecklade arbetssätt och struktur för ständig mätbar förbättring. Allt detta leder vanligtvis dessutom till ökad ledar- och medarbetarnöjdhet.

Hur går det till? Hur kan jag hjälpa er?

Förbättringsledaren leder arbetet medan förbättringsexperten har en observerande, rådgivande, stödjande och, i vissa fall, även en utförande roll. En förbättringsexpert säkerställer att behov, målsättning, mätvärden, ägarskap, roller, team, resurser, kompetens och tillvägagångssätt för förbättringsarbetet är tydligt definierat, på plats och utnyttjas. Dessutom säkerställer hen att globalt erkänt framgångsrik metodik for effektivt förbättrings- och förändringsarbete utnyttjas så att utsatt målsättning och önskad effekt uppnås.

Några exempel på aktiviteter som ingår i förbättringsexpertens uppgifter kan vara:

 • Validera behovet av förbättring med verksamhetens ledare och beslutsfattare
 • Säkerställa att målsättning är rimlig och att efterfrågade resultat kan mätas
 • Hjälpa till att forma rätt struktur och team för förbättringsarbetet
 • Validera och analysera data kopplat till mätvärden och problemområden
 • Kartlägga och utvärdera värdeflöden och processer som är i fokus
 • Facilitera möten och workshops (Förbättringsplanering, Root Cause Analysis, Kaizen Events, …)
 • Coacha förbättringsarbetets ledare och nyckelpersoner
 • Säkerställa att källor till identifierade problem identifieras, prioriteras och adresseras
 • Utmana invanda beteendemönster och tankebanor
 • Se till att genomförda förbättringar håller i längden
Success Case

Läs om en framgångssaga där Christian hade rollen som FörbättringsExpert.

Nästa steg

Om ni känner igen er i de utmaningar och situationer som nämns, ser värdet och känner att ni är i behov av en FörbättringsExpert, så hör av er till mig. Kontaktinformation hittar ni här bredvid.